Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

Czekoladkaaa
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viaaura-lunaris aura-lunaris
Czekoladkaaa
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
Czekoladkaaa
1329 cc63
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiemoc niemoc
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde

March 09 2018

Reposted frommessedup messedup viapiehus piehus
Czekoladkaaa
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viapiehus piehus
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaura-lunaris aura-lunaris
Czekoladkaaa
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaaura-lunaris aura-lunaris
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
8570 f75a
Czekoladkaaa
8565 051c
1651 510e
Reposted fromamatore amatore vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
Czekoladkaaa
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
Czekoladkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl