Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

Czekoladkaaa
Wiesz... najgorzej jest, kiedy ląduje się w tak zwanej czarnej, przysłowiowej dupie, kiedy traci się cel i endorfiny, rozbija się o bagna. Dlatego trzeba mieć punkt - punkt zaczepienia, który pomoże wstać, zrobić pierwszy krok. Ten pierwszy krok... najtrudniejszy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasuful suful
Czekoladkaaa
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki..
— Stanisław Lem
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasuful suful

April 06 2017

April 05 2017

2846 2133
Reposted frompussyporn pussyporn viamadadream madadream
6929 4d8b
Reposted frompussyporn pussyporn viamadadream madadream
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viajanka89 janka89
Czekoladkaaa
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viaanilic anilic
Czekoladkaaa
0183 3644
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakotfica kotfica
Czekoladkaaa

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viakotfica kotfica
1699 c5b5 500
Reposted fromborderme borderme viakotfica kotfica
Czekoladkaaa
Czekoladkaaa
6797 faf4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Czekoladkaaa
2881 6cd8
Czekoladkaaa
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viabanshe banshe
Czekoladkaaa
6355 274d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabanshe banshe
Czekoladkaaa
7635 6420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viabanshe banshe
Czekoladkaaa
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść ~ Katarzyna Wołyniec
— konkretnie jeden numer i jeden adres
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabanshe banshe
Czekoladkaaa
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaoversensitive oversensitive
Czekoladkaaa
2837 2dd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl